توزیع بروشور محیط زیست

منطقه ۱۵،  3970812043
توزیع بروشور محیط زیست

خانه سلامت افسریه شمالی منطقه 15 ناحیه 5، برنامه توزیع بروشور را مورخ  22/7/1397 توسط خانم قاضی در مسجد فاطمیه با حضور 98 نفر از بانوان محله و خادمین مساجد از ساعت10-9 برگزار گردانید و اطلاع رسانی در مورد محیط زیست به بانوان انجام گرفت.

یکی از راهکارهای بسیار سازنده در حفظ سرمایه های حیاتی خداوندی و بهبود کیفیت محیط زیست، فرهنگ سازی است و با توجه به اهمیت تعامل انسان با محیط زیست و تاثیر عملکرد منفی یا مثبت وی بر آن، ترویج فرهنگ های صحیح زیست محیطی در خصوص رفتار انسان با طبیعت از طریق اماکن عمومی به عنوان یک پایگاه آموزشی بسیار موثر و کارا به نظر می رسد.

این برنامه ها با هدف آموزش و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل مختلف زیست محیطی از جمله : طبیعت، زمین پاک، جمع آوری و تفکیک زباله، مخاطرات زیست محیطی انجام پذیرفت.

آخرین عناوین