ایمنی در منزل

منطقه ۱۵،  3970812044
ایمنی در منزل

خانه سلامت اتابک در تاریخ 2/7/97 با همکاری خانه دوام و ایمنی اقدام به برگزاری یک جلسه کارگاه ایمنی در منزل ویژه خادمین مساجد الزهرا نمود. در این کارگاه به خطرات در کمین خانواده ها در فصل پاییز و زمستان اشاره شد. راههای مقابله با خطرات و پیشگیری از آنها آموزش داده شد.   

آخرین عناوین