بازدید از حسینیه ها

منطقه ۱۵،  3970812045
بازدید از حسینیه ها

خانه سلامت اتابک در تاریخ 17/6/97 با هماهنگی سازمان آتش نشانی و حضور دبیر کانون خادمین مساجد اقدام به بازدید از آشپز خانه حسینیه ها و مساجد محله نمود. این بازدید جهت آمادگی حسینیه ها و مساجد برای پذیرایی از عزاداران حسینی در ایام محرم صورت پذیرفت.  

آخرین عناوین