کارگاه کنترل خشم

منطقه ۱۵،  3970812047
کارگاه کنترل خشم

خانه سلامت اتابک در تاریخ 11/7/97 با هماهنگی کارشناس اداره خدمات اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاهی تحت عنوان کنترل خشم نمود . در این کارگاه از راههای غلبه به خشم  و کنترل آن و آنچه که باعث ایجاد خشم می شود مطالبی ارائه گردید.

آخرین عناوین