کارگاه آموزشی نقش خانواده در کنترل دیابت

منطقه ۱۵،  3970913004
کارگاه آموزشی نقش خانواده در کنترل دیابت

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ 22/8/97 کارگاه آموزشی ویژه کانون خادمین سلامت  وبا موضوع نقش خانواده در کنترل دیابت را شرح داد  . در این برنامه مخاطبین با اصول سلامت  و پیشگیری از بیما ری ها آشنا شدند  . .. و در مورد بیماری دیابت و راههای کنترل آن و نقشی که می توانند در کنترل آن داشته باشند را آموزش دیدند