کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

منطقه ۱۵،  3970913007
کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه  15اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث ویژه اعضای کانون خادمین سلامت مساجد نموده است. در این کارگاه 30 نفر از اعضای کانون شرکت داشته و در رابطه با حوادث و چگونگی پیشگیری از حوادث  و رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از حوادث آموزش دیدند.