کارگاه آموزشی ;; خود مراقبتی در بانوان

منطقه ۱۵،  3971010005
کارگاه آموزشی ;; خود مراقبتی در بانوان

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ 21/9/97 کارگاه آموزشی مهارت نه گفتن  ویژه  کانون جوانان وبا هدف پیشگیری  از بیماریهای  عفونی زنان  مورد بررسی قرار داد  در این برنامه که با مشارکت پایگاه سلامت ارج انجام شد  در مورد رعایت بهداشت  در زنان  و موارد خود مراقبتی در زنان جهت پیشگیری از بیماریها مورد آموزش قرار داده شد

 

آخرین عناوین