کارگاه آموزشی پیشگیری ازایدز

منطقه ۱۵،  3971010007
کارگاه آموزشی پیشگیری ازایدز

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه  15اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز ویژه اعضای کانون خادمین سلامت مساجد نموده است. در این کارگاه 15 نفر از اعضای کانون شرکت داشته و در رابطه با ایدز و راههای پیشگیری ازآن به مناسبت روز جهانی ایدز آموزش دیدند.

آخرین عناوین