فشار خون و روزه داری

منطقه ۵،  3980410007
فشار خون و روزه داری

به همت خانه سلامت مرادآباد و کانون مساجد کارگاه های آموزشی متعددی تحت عناوین فشارخون و روزه داری درتاریخ 4/3/98 وچرابه مشاوره فردی و کلاسهای گروهی درزمینه روانشناسی مراجعه کنیم ؟ درتاریخ 5/3/98 به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط کارشناسان خانه سلامت درحسینیه مرادآبادبرگزارشد وبا استقبال شهروندان مواجه شد.

به همت خانه سلامت مرادآباد و کانون مساجد کارگاه های آموزشی متعددی تحت عناوین فشارخون و روزه داری درتاریخ 4/3/98 وچرابه مشاوره فردی و کلاسهای گروهی درزمینه روانشناسی مراجعه کنیم ؟ درتاریخ  5/3/98  به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط کارشناسان خانه سلامت درحسینیه مرادآبادبرگزارشد وبا استقبال شهروندان مواجه شد.