پایگاه سلامت

منطقه ۵،  3980410009

خانه سلامت شهران جنوبی در جهت تحقق اهداف کانون خادمین مساجد اقدام به برگزاری کلاس آموزشی (در زمینه بهداشت وروانشناسی ،پایگاه غربالگری دیابت ،ویزیت رایگان پزشک و...)در مساجد محله وهیئت های مذهبی می نمایند. ترویج استقبال از فعالیت های فرهنگی واجتماعی در این اماکن عمومی ومذهبی در بین قشر جوانان و سایر افراد محله کنترل فشار خون در تاریخ 29/3/98

خانه سلامت شهران جنوبی در جهت تحقق اهداف کانون خادمین مساجد اقدام به برگزاری کلاس آموزشی (در زمینه بهداشت وروانشناسی ،پایگاه غربالگری دیابت ،ویزیت رایگان پزشک و...)در مساجد محله وهیئت های مذهبی می نمایند.

ترویج استقبال از فعالیت های فرهنگی واجتماعی در این اماکن عمومی ومذهبی در بین قشر جوانان و سایر افراد محله

کنترل فشار خون در تاریخ 29/3/98